کتاب آداب روزانه
گری واینر چاک
کتاب از رفتار خود لذت ببرید.
مسئولیت 100 درصدی
تخصص در یک زمینه و نه مدعی در همه زمینه ها