تجربه ۱: چه خبرای خوب

/
در منزل مان یک توافق جمعی بین من و همسرم و پسرای کوچیک صورت …