نوشته‌ها

قانون شماره۳۷: بهای آموزش را می‌پردازم.

/
تنها بخشی که در خانواده ما در آن صرفه‌جویی معنایی ندارد، بحث هزینه برای آموزش…