نوشته‌ها

قانون شماره ۲: الخیر فی ما وقع.

/
قانون شماره ۲: الخیر فی ما وقع. اتفاقات به‌ظاهر ناخوشایند را خیر تفسی…