نوشته‌ها

قانون شماره ۷: ثابت نظر نیستم.

/
قانون شماره ۷: ثابت نظر نیستم. یاد گرفته‌ام هرگز اصراری به‌د…