نوشته‌ها

قانون۱: برای عقیده‌ام نمی‌جنگم فقط می‌کوشم به آن عمل کنم.

/
قانون شماره ۱: برای عقیده‌ام نمی‌جنگم فقط می‌کوشم به آن عمل کنم. (با ا…