نوشته‌ها

قانون شماره ۴۲: ۱۰% درآمدم را می‌بخشم.

/
بخشیدن پول کار بسیار مؤثری برای جذب پول بیشتر است، زیرا وقتی به …