نوشته‌ها

قانون شماره ۳۱- قانون تمرکز

/
وقتی گذشته‌ام را مرور می‌کنم، می‌بینم زمانی به اهدافم یکی بعد از دیگری م…