نوشته‌ها

کتاب اینستالوژی

کار کردن یعنی این! بقیه اش بازی کردن است.

/
    مرد چرپان نمرده! از خستگی کار اینطور روی خاک …