نوشته‌ها

مسئولیت 100 درصدی

قانون شماره ۳۳-مسئولیت ٪۱۰۰ ای

/
برای اولین بار، با این مفهوم در کتاب بسیار ارزشمند «اثر مرکب» نوش…