نوشته‌ها

اشتباه شماره ۳: رها کردن نیمه کاره کارها

/
...آن که تمام کرد اولش این اعتراف را بکنم واقعا اعتراف به اشتب…