نوشته‌ها

دکتر علی شاه حسینی

علم یا عمل؟ تحصیل‌کرده‌ها نمی‌توانند!

/
در  بین همکاران دانشگاهی موضوعی توجه من را خیلی جلب کرد و آن صحبت‌ه…