نوشته‌ها

قانون شماره ۶-بسیار کم غر می‌زنم.

/
قانون شماره ۶-بسیار کم غر می‌زنم. در برخورد با اتفاقات ناخوشایند …