نوشته‌ها

معرفی فیلم ۱۷: نقطه کور

/
فیلم شماره ۱۷: نقطه کور Blind side سال ساخت: ۲۰۰۹ مدت زم…