نوشته‌ها

قانون شماره ۲۹-قانون تکامل

/
این قانون می‌گوید همه‌چیز به‌تدریج و آرام‌آرام اتفاق می‌افتد. رشد ش…