نوشته‌ها

قانون شماره ۱۹: قانون درخواست

/
بخواه تا به تو داده شود. این شعار من در زندگی است. بسیاری از اف…