نوشته‌ها

دان شو

۳۲ پل زندگی ساز

/
همه چیز خیلی اتفاقی رخ داد (ظاهرا اتفاقی! زیرا هیچ اتفاقی در دنیا اتفاقی …