نوشته‌ها

قانون شماره ۵-همه چیز را در درون خودم می‌جویم.

/
قانون شماره ۵-همه چیز را در درون خودم می‌جویم. واقعیت جهان هستی…