نوشته‌ها

قانون شماره ۳۶-دوست خوب یک دوست مرده است.

/
درست خواندید (!) دوست خوب یک دوست مرده است. نه اینکه من هیچ دوست خ…