نوشته‌ها

self

دنیا، دنیای self هاست.

/
در ستایش سلف دانشگاه و سلف زندگی! چه زمانی که دانشجو بودم و بعد …